Viser arkivet for stikkord venstre

Dialogkonferanse TILLIT OG TRYGGHET GJENNOM DIALOG Politiet og innvandrere i Grenland

Lørdag 20. september 2014. Tidspunkt: kl. 1000 – 1500.

Sted: Festiviteten i Skien sentrum

Kjære innvandrer i Grenland!

Velkommen til dialogkonferansen: Tillit og trygghet gjennom dialog!

Gjennom å møtes og snakke sammen ønsker vi å skape tillit og trygghet mellom politiet og innvandrere i Grenland. Vi ønsker at det på konferansen i Festiviteten lørdag 20. september skal være stor ”takhøyde.” Alle skal føle at de er involvert og får gitt uttrykk for sine meninger.

Vi ønsker at du skal få kunnskap om hvordan politiet i Grenland jobber, og at vi skal bli bedre kjent med innvandrernes situasjon. Vi ønsker å drøfte hvordan vi på best mulig måte kan skape gode relasjoner og dialog mellom politi og innvandrere.

Under konferansen vil det bli servert frukt og drikke, og en god lunsj tilpasset forskjellige kulturer.

Det er plass til 250 deltakere, så meld deg innen mandag 15. september ved å sende e.mail til: helge.fredriksen@politiet.no.

Med vennlig hilsen:
Rita Kilvær Tor Egil Syvertsen
Politisjefen Politistasjonssjef

I tillegg til Politi er arrangører:Telemark innvandrerråd, Flerkulturelt utvalg i Skien, Telemark Røde kors, Flerkulturelt kontaktutvalg Porsgrunn, Telemark islamske trossamfunn, Telemark islamske forening, Bilal Moske islamske kulturforening

Bilde tatt 03.06.2014 under planlegging av Dialogkonferansen

Svarhøring fra TIR om Telemark folkehelsestrategi 2012-2016

http://www.telemark.no/Aktuelt/Naa-starter-hoeringsrunden-for-folkehelsestrategi#.UmZmyPn7qjI

Ny regional folkehelsestrategi skal vise hvordan Telemarks folkehelseutfordringer kan møtes mer effektivt. Vi har vært i prosessen fra starten og fram til dokumentet kom på offentlig høring. Fra: Telemark innvandrerråd (TIR) Til: Telemark fylkeskommune kom følgende uttalelse:

TIR takker for at vår organisasjon ble tatt med under hele prosessen for utarbeidelsen av forslag til Folkehelsestrategi 2012-2016.
Vi satt spesielt pris på at TIR ble møt særskilt for å bringe frem våre egne erfaringer og kunnskaper, da vi har et godt kjennskap til hvordan innvandrergruppen tenker i forhold til folkehelse og viktige prioriteringer som vi syns strategien kan fokuserer på.
TIR kommer med følgende merknader
1) Vi er enig om å prioritere disse områder som nevnes på side 13: Kosthold, fysisk aktivitet, oppvekst og eldre. Samtidig vil TIR påpeke at under disse områder er det ønskelig at instanser og andre organisasjoner som skal jobbe videre med dette tar kontakt med oss for samarbeid og for å få det til det flerkulturelle perspektivet i arbeidet.
2) Under kap.7.2 nevnes innvandrere som. «Andre potensielle satsingsområder»
Vi anbefaler om at Fylkeskommune, i samarbeid med TIR, kunne gå videre med en utredning om muligheter for en folkehelsesatsing blant innvandrere. Dette fordi vi vet selv at utfordringene kan være større etter hvert som arbeidsinnvandring øker i Norge med tendenser som det er i dag at dette kommer til å utvikle seg til permanent bosetning. TIR har også stor erfaring med andre type grupper: flyktning/asylanter, med de helseutfordringer dette representerer. For begge grupper er viktig med særskilte informasjonstiltak som TIR kunne ta seg av i en likemanns arbeids perspektiv. T.d.d. har ikke TIR de nødvendige økonomiske ressurser utredningen og ellers informasjonstiltak representerer, derfor foreslår vi at fylke bevilger tilstrekkelige midler til å initiere dette prosjektet i samarbeid med oss.
Vi takker på nytt og er til deres disposisjon for et videre samarbeid for å realisere visjonen» Det gode liv i Telemark» og setter vårt fylke som et eksempel for det inkluderende samfunnet.
MVH
Ana López Taylor
Sekretær i TIR
Langesund 03.10.13

INLO/IOM Prosjekt "Outreach" Informasjon i Oslo området.

TIR er medlem an Innvanndrernes landsorganisasjon (INLO)

IOM – Prosjekt Outreach Informasjon i Oslo området.

Innvandrernes Landsorganisasjon danner en formell ramme for samarbeid med Internasjonal Organisasjon for Migrasjon – IOM Norge – (www.iom.no) og sikrer med dette en kontinuitiet i informasjonsarbeidet knyttet til assistert frivillig retur. Prosjektet støttes økonomisk av Utlendingsdirektoratet (www.udi.no).

Målet med dette arbeidet er å alminneliggjøre og gjøre kjent arbeidet til IOM Norge, informere om IOM sine programmer og å spre informasjon og kunnskap om IOMs program for assistert frivillig retur tilbake til hjemlandet.

Prosjektet blir gjennomført gjennom å arrangere informasjonsmøter i ulike innvandrermiljøer i Oslo. Videre vil Innvandrernes Landsorganisasjon kontakte ulike statlige og kommunale instanser. I tillegg vil Innvandrernes Landsorganisasjon stå som primærkontakt for Frivillig Assistert Retur Programmet, bistå personer i målgruppen, samt assistere og henvise til IOM.

Prosjektleder for Outreach Informasjon i Oslo er Fernando Báez.

Henvendelser til: – inlo@inlo.no / Tlf. 22 17 36 65

- fernando.baez@abogados.no / Tlf. 94 29 61 76

Informasjonsmøte 5. september 2012
Program:

16.45-17.00 Servering

17.00-17.10 Velkomstord / Ana Lopez Taylor – Leder for INLO

17.10-17.25 IOM Internasjonalt og i Norge

17.25-17.40 IOM Oslo – kulturorientering og prosjekter rettet mot arbeidsmigranter

Kaffepause

17.45-18.15 Frivillig retur – og reintegreringsprosjekter.

18.15-18.45 Åpen diskusjon, kommentarer og spørsmål

Avslutting av dagen Sted: Drøbakgate 1 (Ved Sagene torg) /Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus(FROA)

Vi lyser fred over minnet til de omkomne i terrorhandlinger i Oslo og Utøya sist fredag.

Vi lyser fred over minnet til de omkomne i terrorhandlinger i Oslo og Utøya sist fredag.

22. juli 2011 er en tragisk dag i Norges historie. TIR vil uttrykke vår medfølelse til alle som har blitt hardt rammet av denne grusomme tragedien.
Vi kondolerer deres tap, og føler med dere.
TIR forplikter seg enda mer til vår § 7 i vedtekter: " Å arbeide for å sikre friheten, rettssikkerheten, og bygge videre ut den demokratiske styreform slik den har utviklet seg i Norge"

Vi ber alle gode krefter i Norge om samarbeid og samhold for å bevare nasjonens grunnverdier i tiden som kommer.

TIR oppfordrer alle til å delta i markeringen i dag kl 18.00 i Skien, Handelstorget til Bakkestranda