Viser arkivet for stikkord krf

Innkalling til årsmøte i TIR: tirsdag 03.05.2016 kl. 18.00

Telemark innvandrerråd innkaller herved til årsmøte

Tirsdag 03.05.2016 kl. 18.00
Sted: Lie bydelhus, Skien
Dagsorden Årsmøte 2016

Sak 1 Godkjenning av innkalling, dagsorden og delegater
Sak 2 Valg av møteleder, sekretær og tellekorps
Sak 3 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Sak 4 Årsberetning 2015
Sak 5 Regnskap med revisorberetning for 2015
Sak 6 Innkomne forslag fra organisasjoner, sendes til sekretær innen 03.03.16
Sak 7 Fastsettelse av kontingent
Sak 8 Virksomhetsplan 2016 og Budsjett
Sak 9 Valg
Organisasjoner kan sende kandidater pr. E-post.
Valgkomite legger fram en innstilling på årsmøte om valg av:
a) Leder
b) Nestleder
c) Kasserer
d) Styremedlemmer /bl.a sekretær
e) Valgkomité
f) Revisor
g) andre nødvendige valg.
Vi bestiller pizza når vi vet hvor mange kommer.

Bare ring å spør om dere lurer noe.

På vegne av styret i TIR
MVH:
Ana López Taylor
Sekretær TIR
ana.lopez.taylor@gmail.com Tlf. 941 99 271

INLO/IOM Prosjekt "Outreach" Informasjon i Oslo området.

TIR er medlem an Innvanndrernes landsorganisasjon (INLO)

IOM – Prosjekt Outreach Informasjon i Oslo området.

Innvandrernes Landsorganisasjon danner en formell ramme for samarbeid med Internasjonal Organisasjon for Migrasjon – IOM Norge – (www.iom.no) og sikrer med dette en kontinuitiet i informasjonsarbeidet knyttet til assistert frivillig retur. Prosjektet støttes økonomisk av Utlendingsdirektoratet (www.udi.no).

Målet med dette arbeidet er å alminneliggjøre og gjøre kjent arbeidet til IOM Norge, informere om IOM sine programmer og å spre informasjon og kunnskap om IOMs program for assistert frivillig retur tilbake til hjemlandet.

Prosjektet blir gjennomført gjennom å arrangere informasjonsmøter i ulike innvandrermiljøer i Oslo. Videre vil Innvandrernes Landsorganisasjon kontakte ulike statlige og kommunale instanser. I tillegg vil Innvandrernes Landsorganisasjon stå som primærkontakt for Frivillig Assistert Retur Programmet, bistå personer i målgruppen, samt assistere og henvise til IOM.

Prosjektleder for Outreach Informasjon i Oslo er Fernando Báez.

Henvendelser til: – inlo@inlo.no / Tlf. 22 17 36 65

- fernando.baez@abogados.no / Tlf. 94 29 61 76

Informasjonsmøte 5. september 2012
Program:

16.45-17.00 Servering

17.00-17.10 Velkomstord / Ana Lopez Taylor – Leder for INLO

17.10-17.25 IOM Internasjonalt og i Norge

17.25-17.40 IOM Oslo – kulturorientering og prosjekter rettet mot arbeidsmigranter

Kaffepause

17.45-18.15 Frivillig retur – og reintegreringsprosjekter.

18.15-18.45 Åpen diskusjon, kommentarer og spørsmål

Avslutting av dagen Sted: Drøbakgate 1 (Ved Sagene torg) /Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus(FROA)

Vi lyser fred over minnet til de omkomne i terrorhandlinger i Oslo og Utøya sist fredag.

Vi lyser fred over minnet til de omkomne i terrorhandlinger i Oslo og Utøya sist fredag.

22. juli 2011 er en tragisk dag i Norges historie. TIR vil uttrykke vår medfølelse til alle som har blitt hardt rammet av denne grusomme tragedien.
Vi kondolerer deres tap, og føler med dere.
TIR forplikter seg enda mer til vår § 7 i vedtekter: " Å arbeide for å sikre friheten, rettssikkerheten, og bygge videre ut den demokratiske styreform slik den har utviklet seg i Norge"

Vi ber alle gode krefter i Norge om samarbeid og samhold for å bevare nasjonens grunnverdier i tiden som kommer.

TIR oppfordrer alle til å delta i markeringen i dag kl 18.00 i Skien, Handelstorget til Bakkestranda