Telemark innvandrerråd. Årsmelding 2015

TIR hadde årsmøte i våren. Nytt styre er valgt og vi hadde en årsmelding for 2015 med mange gode saker. Vi fortsetter det gode integrerings- og antirasistiske arbeid i 2016.

Årsberetning 2015 Telemark innvandrerråd (TIR)

Styret valgt på årsmøte 13.05.15, Lie bydelshus, Skien
Leder: Issa Kashingo (Afrikansk kulturforening i Telemark).
Nestleder: Saynab M. Guleed (Somaliske kulturforening i Telemark)
Sekretær: Ana López Taylor, (Bamble og Omegn Internasjonale Forening, BOIF).
Kasserer: Soubhi Thaher (Palestinske kulturforening)
Styremedlemmer:
Styremedlem 1: Gloria Leiyan (Afrikansk kulturforening i Telemark)
Styremedlem 2: Firas Taieb (Palestinske kulturforening)
Styremedlem 3: Zahra A.Elmi (Afrikansk kulturforening i Telemark)
Vara til styret:
Varamedlem: Bishar Aden (Bamble somaliske forening)
Varamedlem: Faduma Guled (Somaliske kulturforening i Telemark)

Årsmøte 13.05. 2015 hadde bestemt at de foreninger som ønsket å være medlemmer innen 01.06.15 skulle tildeles en av åpne plasser som varamedlemmer. Inni fristen kom forslag fra Bamble somaliske forening og de ble tatt inn.
Medlemmer
1. Afrikansk kulturforening i Telemark
2. Palestinske kulturforening
3. Bamble og Omegn Internasjonale Forening, (BOIF)
4. Somaliske kulturforening i Telemark
5. Bamble somaliske forening
Disse organisasjoner har en stor kontaktflate i og utenfor Grenlandsområdet. Det er et stort potensial i Telemark for å engasjere flere innvandrerorganisasjoner i TIR.
Aktiviteter/kurs/møter
Samarbeid med Politiet
TIR har hatt et utstrakt samarbeid med politiet i Telemark. Flere møter ble avhold, før og etter den store dialog konferansen som var i september i fjor.
Telemark politidistrikt har fått en stilling øremerket forebyggende arbeid. TIR er med i ressursgruppe som samles jevnlig.

Forebygging, barn -og ungdomsarbeid.

Den 23.02.15 besøkte minister Solveig Horne Porsgrunn. KrF stortingsrepresentant Geir Bekkevold hadde invitert oss til å være med og si noe i forhold til innvandrerbefolkning Tema var «Barnevern: i dag og framtiden».. Ana Lopez representerte TIR og fikk muligheter til å komme med innspill.
Som resultat av samarbeid med BUFETAT og HiT fikk TIR oppdrag om å skaffe navn på personer med innvandrerbakgrunn som skulle gå på barnevernets veiledningskurs. 8 personer,
derav 4 via TIR, begynte 28.september på HiT. De ble sertifisert etter avsluttet eksamen i januar 2016. De kan veilede foreldre, familier og andre instanser.
TIR sin sekretær deltok 20.11.15 på en konferanse organisert av RBUP Øst og Sør. Tema: «Hvor annerledes er det lov å være? Dialogkonferanse om innvandrernes møte med barnevernet.» TIR har etablert god kontakt med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, v/ Leoul Mekonen, studieleder i RBUP. Dette senteret kan vi kontakte for å organisere egne kur/konferanse her i Telemark.
Alle medlemsorganisasjoner i TIR jobber med å engasjere ungdommer og være veiledere til dem eller familier.

Friluftsliv år 2015

Alle våre organisasjoner organiserte turer og hadde naturen som kilde til helse og opplevelser.
Vi sendte rapport til INLO da midler til prosjektet kom gjennom dem fra Miljøverndirektoratet.

Valgmobilisering av innvandrerbefolkning.

TIR hadde en stor aktivitet for å mobilisere innvandrere å bruke stemmeretten sin. Soubhi hadde hovedansvar for prosjektet og rapportering fra oss til INLO.
TIR engasjerte 4 ungdommer til arbeidet og de besøkte skoler, shoppingsentre og festivaler.
Vi organiserte en paneldebatt hvor alle toppkandidater fra fylkespartier deltok. Den kjente NRK journalist Ørnulf Møllerstad ledet paneldebatten på en utmerket måte hvor han fikk fram forskjeller på partiene.

Helse:

Vi har samtaler med FFO Telemark for å se hvordan et pilotprosjekt innenfor helse kan implementeres. Prosjektets mål er bedre integrering av mennesker med flerkulturell bakgrunn i pasientorganisasjonenes arbeid.
I samarbeid med FFO og HiT organiserte vi en dagskonferanse i Porsgrunn. Flere medlemmer av våre medlemsorganisasjoner deltok på dagskonferanse på Høgskolen i Telemark, avd. Vessia – 18. Mars: «En helsetjeneste for alle?» Hvordan kan brukere med innvandrerbakgrunn medvirke i utvikling av helsetjenestene. Ana Lopez Taylor holdt innlegg om «Brukerperspektivet-Erfaringer som brukerrepresentant og møte med norsk helsevesen som innvandrer»

Samarbeid/kontakt med andre Medlemskap i INLO.

TIR er medlem av Innvandrernes Landsorganisasjon. Etter at Ana gikk av som nestleder i INLO i mai 2015, har Soubhi Thaher sittet i styret. Saynab Guleed og Ana Lopez er varaer.
INLO organiserte en felles dialogkonferanse. Konferansen ble holdt i Oslo 11.-12. april 2015., TIR var representer der med 2 personer.
5.-6. desember inviterte INLO til dialogkonferanse i Oslo: «Utfordringer i returarbeidet», Soubhi og Bashir deltok.
INLO er medlem av SO, Studieforbund Solidaritet og TIRs medlemsorganisasjoner kan benytte seg at SO ressurser/kurstilbud og organisere kurs og opplæring på fylkesnivå.

Møte med IMDI Sør. TIR organiserte den 12. mai 2015 et møte med innvandrerorganisasjoner og IMDI Sør. Vi tok opp diverse temaer i forhold til integrering og dette var en forberedelse til den Nasjonale dialogkonferansen som regjeringen organiserer hvert år. Fagseminar organisert av Somaliske kulturforening i Telemark.

TIR støttet fagseminaret som gikk over 2 dager i Skien: 29. til 30 oktober. De samler rundt 200 deltakerne. Temaer var oppdragelses problematikk. Andre dagen var beregnet for ansatte i offentlige instanser, medlemmer i frivillige organisasjoner, andre interesserte og tema var den somaliske kultur.
Organisasjonskurs.
BOIF hjalp Bamble somaliske forening å organisere seg. Ana Lopez holdt organisasjonskurs for dem. Bamble somaliske forening er medlem er TIR og alle setter stor pris på det.
Telemark fylkesting.
Vi er oppnevnt som samarbeidspartner,
TIR var med i prosessen som førte til at «Livslang læring, regional plan for oppvekst og kompetanse for Telemark» ble til. Vi var selv med å bestemme og ga innspill om de 4 satsingsområder som ble prioriterte. I april 2015 leverte vi flere skriftlige innspill.
Etter valget ble en ny politiske konstellasjon og TIR har etablert kontakt på nytt.

Brukerutvalget NAV Telemark.

TIR er medlem av brukerutvalget og representert ved Ana López Taylor, vara Parviz Panahi. Vara har møt i 2 av 4 møter i 2015. Referater fra møter sendes styret, i tillegg kan de leses på nett her https://www.nav.no/no/Lokalt/Telemark/Brukermedvirkning/Referater.370819.cms

I desember 2015 søkte TIR støtte hos NAV på nasjonalt nivå «Tilskudd til Frivillig arbeid mot fattigdom». Vårt prosjekt kalte vi «Kunnskap og deltakelse: mindre fattigdom, bedre integrering»
Telemark innvandrerråd (TIR) har gjennom sin lange aktivitet fått kjennskap til de ressurser og de behovene en del av innvandrerbefolkningen i vårt fylke har. Noen personer har store utfordringer med å finne sin plass i det norske samfunnet. Telemark har ca 10% arbeidsledighet blant innvandrere. En rapport fra Telemark politidistrikt viste i 2014 en økning i volds- og vinningskriminalitet Vi har jobbet sammen med politiet og barnevernet for å ta tak i problematikken. Når vi ser tallene og de erfaringer vi i TIR har høstet, har vi vurdert at prosjektet «Kunnskap og deltakelse: mindre fattigdom, bedre integrering» kan bli et supplement til det arbeidet det offentlig gjør. Vi vet, som innvandrer/flyktning selv, hvilke «knapper» vi kan trykke på for å sette i gang de ressursene personer som oss har, og som ikke alltid utløses, for å få bedre livskvalitet og deltakelse i dette samfunnet som tok imot oss

TIR søkte medlemskap i «Velferdsalliansen (VA)» I forbindelsen med ovennevnte søknaden til NAV, søkte vi medlemskap i Velferdsalliansen, en organisasjon som vi var kjent fra før. I sine hjemmesider http://www.velferdsalliansen.no/ sier: «Velferdsalliansen, et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og aksjonsgrupper for økonomisk-, sosialt-, og rettslig vanskeligstilte grupper i Norge.

Hovedmålene for Velferdsalliansen er å:
- avskaffe fattigdom
- sikre økt brukermedvirkning
- bedre levekår og livsituasjonen for våre medlemsgrupper – bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner
TIR blir tatt som medlem i første møte i styret i VA i januar 2016.
Økonomi
Vi hadde konto i SpareBank1 Skien. Kasserer og styret har god kontroll over pengebruken. TIR søkte INLO om støtte til følgende aktiviteter: Friluftslivsår 2015 og Valgprosjekt.
TIR fikk midler også til regionalt arbeid fra INLO.
Det er Skein som administrerer pengene fra IMDI. Vi søkte og fikk midler av Skien kommune. Før var Telemark fylkeskommune tildelingsinstans.
TIR er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer: 996051528

Konklusjon

TIR har en hjemmeside http://telemark-innvandrerrad-tir.origo.no/ som oppdateres jevnlig.
Vi har fått en logo som dere kan se i dette dokumentet.
TIR i har en stor kontaktflate i innvandrermiljøet i Telemark, som vi etter hvert har klart å mobilisere. Dette nettverket kan utnyttes mye bedre.
TIR må være på offensiv ang. integreringsspørsmål, diskriminering, deltakelse. TIR skal være aktiv med informasjonstiltak ovenfor innvandrere og samfunnets ellers.
Vi er stolte av å bidra innen INLO da vi er velorganiserte og jobber i harmoni med hverandre.
TIR takker alle våre samarbeidspartnere. Styret takker også alle medlemsorganisasjoner og enkeltpersoner for en aktiv deltakelse i tråd med våre målsetninger om å oppnå reell likestilling og demokrati.
Skien, 03.05.16

Issa Kashingo Ana López Taylor
Leder Sekretær

Vist 45 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder